ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Wednesday, February 26, 2003

مرد پنجاه ساله ی بجنوردی، به زور عازم سـربـازی شد. مسخره است! خیلی آن سوی مسخره!


********************************************************

» خانه