ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, February 23, 2003

چند اندرز از جکسن براون :
روز تولد دیگران را به خاطر بسپار.
دست کم سالی یک بار برآمدن خورشید را تماشا کن.
برای فردایت برنامه ریزی کن.
از واژه ی سپاسگزارم زیاد استفاده کن.
نواختن یک آلت موسیقی را بیاموز.
زیر دوش آب برای خود آواز بخوان.
برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر.
چیزهایی را که بچه ها می فروشند، بخر.
همواره در حال آموختن باش.
آنچه می دانی، به دیگران بیاموزان.
در زادروزت، درختی بکار.
دوستان جدید پیدا کن، اما دوستان قدیمی را از یاد مبر.
رازدار باش.
فرصت لذت بردن از خوشی ها را به آینده موکول نکن.
به دیگران متکی مباش.
هیچگاه درباره ی رژیم غذاییت، با دیگران سخن مگو.
خطاهایت را بپذیر.
بدان تمام آنچه را که می شنوی، حقیقت ندارد.
پس از تنبیه فرزندانت، آنان را در آغوش بگیر.
شجاع باش؛ و حتا اگر نیستی، چنان وانمود کن که هستی.
هیچگاه سالگرد ازدواجت را فراموش مکن.
به کسی کنایه مزن.
به فرزندانت بگو که آنها فوق العاده اند.
...
دنباله ی این سخن، برای زمانی دیگر...


********************************************************

» خانه