ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Saturday, March 01, 2003

بـهـای نـفـت از مرز چهل دلار گذشت، که در 12 سال گذشته، بی سابقه بوده است.


********************************************************

» خانه