ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, March 03, 2003

دستگيریِ جوانان به دليلِ داشتنِ رابطه ی اينترنتی
68 دختر و پسر، به دليلِ تماسِ با يکديگر از طريقِ اينترنت، و سپس "موردِ سوء استفاده قرار گرفتن"، دستگير شده اند.
********************************************************

» خانه