ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Tuesday, March 04, 2003

مردم بر دو نوعند؛ یا دین دارند و عقل ندارند، و یا عقل دارند که دین ندارند.
« ابـوالـعـلـا مـعـری »


********************************************************

» خانه