ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Wednesday, March 05, 2003

عظمت و بزرگیِ انسان در این نیست که هرگز سقوط نکند، بلکه در این است که هنگامی که سقوط کرد، دوباره برخیزد.
« اُلـیـور گـلـد اسـمـیـت »


********************************************************

» خانه