ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Thursday, March 06, 2003

عـلـم می گوید اول باید ببینی تا باور کنی، دیـن می گوید اول باید باور کنی تا بتوانی ببینی!


********************************************************

» خانه