ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Friday, March 07, 2003

وجهِ تمایزِ بسیار مهم افرادِ موفق از دیگران، این است که علاقه یِ شدیدی به موفقیت دارند. آن را طالبند، نه به صورتِ انفعالی (Passive)، بلکه به صورتِ فاعلی (Active). چون همه موفقیت را دوست دارند و به صرفِ دوست داشتن، کسی تا کنون موفق نشده است.


********************************************************

» خانه