ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Saturday, March 08, 2003

مشکلات عمده یِ مردان، از مسائل اقتصادی، نژادی و اجتماعی ناشی می شوند؛ ولی مسائل اساسیِ ما زنان، به خصوص زایيده یِ يک موضوعند: اين که زن به دنيا آمده ايم. منظورم فقط تفاوتِ بدنی با مردها نيست. منظورم تابوهايی است که اين تفاوتِ بدنی به دنبال دارد.
« اوریـانـا فـالـاچـی »


********************************************************

» خانه