ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, March 09, 2003

یکی بلد نبود راه بره، همه فکر می کردند ایستادگی کرده!
« ابـراهـیـم نـبـوی »


********************************************************

» خانه