ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, March 10, 2003

تو وبلاگِ شبح مي گشتم که رسيدم به اين جملاتِ قصار که در تاريخِ ۹ اسفندِ ۱۳۸۰ نوشته !
دوستِ دوستِ ما الزاما دوستِ ما نيست !
دشمنِ دوستِ ما الزاما دشمنِ ما نيست !
دشمنِ دشمنِ ما الزاما دوستِ ما نيست !
دوستِ دشمنِ ما الزاما دشمنِ ما نيست !
بر گرفته از « زیـتـون »********************************************************

» خانه