ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Thursday, March 13, 2003

- غمِ آخرتون باشه. بقایِ عمرِ شما.
+ ممنونم. پير بشيد شما.
- ببخشيد، آقازاده چطور مرحوم شدند؟
+ ای آقا ... تو کلمبيا با شاتل تصادف کردند!


********************************************************

» خانه