ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Friday, March 14, 2003

جزایِ دروغگو این نیست که کسی حرفش را باور نمی کند، بلکه این است که خودش نمی تواند به دیگران اعتماد کند.
« جـرج بـرنـارد شـاو »


********************************************************

» خانه