ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Saturday, March 15, 2003

بـهـشـت و جـهـنـم:
بهشت وقتی است كه:
خانه ای بريتانيایی - اتومبيلی آلمانی - درآمدی آمريكایی - همسری ايرانی و غذایی چينی داشته باشيد!
جهنم وقتی است كه:
خانه ای چينی - اتومبيلی بريتانيایی - درآمدی ايرانی - همسری آمريكایی و غذایی آلمانی داشته باشيد!********************************************************

» خانه