ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, March 16, 2003

عشقِ نارس می گويد: دوستت دارم، چون به تو نياز دارم.
عشقِ کامل می گويد: به تو نيازمندم، چون دوستت دارم.


********************************************************

» خانه