ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, March 17, 2003

مطلبی کوتاه پیرامون علت با سواد بودن محمد

دوست بسیار عزیزم آقای افشین زند مطالبی را در تارنگاشت اعتراض پیرامون با سواد بودن محمد ابراز داشته اند. در تاکید سخنان ایشان می خواستم اضافه کنم که یکی دیگر از دلایل با سواد بودن محمد این است که در زمان او عدد وجود نداشته است. و به وسیله حروف محاسبه انجام می دادند .پیامبر که یک تاجر بود و به امین بودن نیز معروف بود باید تمام حروف را بلد بود تا بتواند حساب دخل و خرج خدیجه را نگه دارد.بنا براین بی سواد بودن محمد یک دروغ بزرگ تاریخی است. از آنجا که هر گاه مردم از او معجزه می خواستند از جواب در می ماند سعی کرد با بی سواد جلوه دادن خود قرآن را معجزه تلقی کند. اما مطابق آنچه در کتاب قرآن سروده های محمد توسط استاد ارجمند سیاوش اوستا به رشته تحریر در آمده است علت معجزه خواندن قرآن در آن زمان این بود که سبک و سیاق نوشتار قرآن شبیه گاتاها بود که توسط سلمان فارسی به محمد آموزش داده شده بود. اما زبان آن عربی بود. از این رو با اشعاری که عرب تا آن زمان می شناختند بسیار متفاوت بود .
برای ما فارسی زبانان هم چون عربی بلد نبوده ایم نمی توانسته است معجزه تلقی بشود. اما آنچه در مورد نامه پیدا شده ذکر کرده اید، این نامه نمی تواند دلیل محکمی بر بی سواد بودن محمد تلقی بشود. چرا که این نامه نیز می توانست توسط کاتبان نوشته شود.زیرا تنها نامه بجا مانده است. این هندیان چند نامه از محمد دیده بودند که با دیده این یکی حکم کردند این نامه هم شبیه بقیه است.
اصلا چرا تایید این هندیان باید مهم باشد. اما در مورد معجزه بودن قرآن همین بس که یکی از کاتبان وحی به اسم مسیلمه زمانی که محمد در باره خلقت آدم آیاتی را از خود در آورد . مسیلمه گفت آیا می توانم به آخر آن تبارک الله احسن الخالقین اضافه کنم. محمد گفت آری . در چند مورد دیگر تغییراتی را در آیه ها بوجود آورد وقتی آنها را برای محمد خواند او اصلا متوجه نشد. از اینجاست که مسیلمه مرتد می شود. و می گوید اگر وحی اینگونه است من هم می توانم ادعای پیامبری کنم. خلاصه مسیلمه از اسلام بر می گردد و ادعای پیامبری می کند. البته عده ای هم به او ایمان می آورند. اما محمد به علی دستور می دهد که او را بکشد. به این وسیله شر او را کم می کند.
______________
رجوع کنید به کتابهای قرآن سروده های محمد نوشته سیاوش اوستا
سایت www.faithfreedom.org
بازشناسی قرآن نوشته استاد ارجمند دکتر روشنگر

بقلم: ايراندخت
برگرفته از « اعـتـراض »


********************************************************

» خانه