ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, March 02, 2003

زن هـا وقـتی لبـاسی می بـیـنـنـد، از خود بی خود می شـونـد؛ و مـردان وقـتی لبـاسی نـمی بـیـنـنـد!


********************************************************

» خانه