ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, March 02, 2003

اگر همه یِ افرادِ بشر- منهایِ یک نفر - عقیده یِ واحدی داشتند، و تنها یک نفر عقیده اش با آن باقیِ بشریت مخالف بود، عملِ اینان که صدایِ آن یک نفر را به زور خاموش کنند، همان اندازه ناحق و ناروا می بود که عملِ خودِ وی، اگر فرضاً قدرتِ این را داشت که صدایِ نوعِ بشر را به زور خاموش کند.
جـان اسـتـوارت مـیـل، رساله یِ «دربـاره یِ آزادی»


********************************************************

» خانه