ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, March 02, 2003

رهبر جون تویِ انتخابات شرکت نفرمودند!
اینم از اون خبرهایِ خیلی جالب بود! این اولین بار بعد از انقلابه که رهبر جون تویِ یک انتخابات شرکت نمی کنه هان! به نظرتون جالب نیست؟


********************************************************

» خانه