ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, March 02, 2003

مهمترین درسی که از تجاربِ خود در دورانِ جنگِ داخلی گرفته بودم، این بود که هرگز درباره یِ یک جنبشِ سیاسی، بر پایه یِ هدف هایی که آشکارا اعلام می کند، یا حتا واقعا در راهِ رسیدن به آنها می کوشد، داوری نکنم؛ بلکه داوریم تنها بر اساسِ وسایلی باشد که برایِ رسیدن به آن هدف ها به کار می برد. کسی که به وسایلِ بد روی می آورد، با این کارِ خود، ثابت می کند که دیگر به نیرویِ اقناعیِ استدلالاتِ خویش، باور ندارد.
وِرنِر هایزِنبِرگ، کتابِ «جزء و کل»، ص46.


********************************************************

» خانه