ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, March 02, 2003

وقتی همه هم عقیده هستند، معلوم می شود که هیچ کس به اندازه یِ کافی، فکر نکرده است!


********************************************************

» خانه