ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, March 02, 2003

موفقیت، چیز ساده ای است. اول تصمیم بگیرید که دقیقاً چه می خواهید، آن گاه تصمیم بگیرید که در صورت رسیدن به آن، بهایِ آن را بپردازید؛ و سپس آن بها را پرداخت نمایید.
« بـانـکـر هـانـت »


********************************************************

» خانه