ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, March 02, 2003

در زندگی، نکته یِ بامزه ای هست: اگر چیزهایِ متوسط را نپذیرید، اغلب اوقات، بهترین ها نصیبتان خواهد شد!
« سـامـرسـت مـوآم »


********************************************************

» خانه