ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, March 02, 2003

تحريف قرآن ( قسمت اول )
وقتي به دبستان ميرفتم، داستانی درباره یِ يك قاضي و مجرم شنيدم؛ ماجرا از این قرار بود كه روزی، يک قاضي، متهمی را محكوم به مرگ ميكند و حكم دادگاه را اين گونه مينويسد: (بخشش لازم نيست، اعدامش كنيد )
اما منشي دادگاه، به هر دليلي، حكم را اين گونه مينويسد: (بخشش ، لازم نيست اعدامش كنيد )
ببينيد جابجايي يک ويرگول چه تاثيري در معنا مي گذارد!
مي دانيد كه در قرآن، آيه هایی را كه در مكه نازل شده اند، مكي و آيه هایی را كه در مدينه نازل شده اند، مدني می گويند. حال كافي هست که نگاهي به قرآني كه داريد بياندازيد، و ترتيب آيه ها و سوره هاي آن را بينيد، آيا به ذهن يك فردِ عاقل و بدونِ تعصب كه اين آشفتگي را در سوره هاي قرآن مي بيند، نمی رسد كه با اين ترتيب معناي قرآن دگرگون شده؟ در اكثر سوره هاي قرآن شما از هر موضوعي مطلبي را ميبينيد: هم از موسي هم از احكام و هم ازهر موضوع قابلِ تصورِ ديگری.
كتاب قرآن از نظر موضوعي شديدا آشفته است، و تحريف موضوعي آن يكي از انواع تحريف های آن است.
برگرفته از « اسـلـام و قـرآن »


********************************************************

» خانه