ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, March 02, 2003

نخستين کسی از قريش که برای محمد کتابت می کرد و به اصطاح وحی او را می نوشت، عبدالله ابن سعد ابی سرح بود که پس از مدتی مرتد می شود .
اما داستان مرتد شدن او، از اين قرار است که هنگامی که محمد آیه هایی را بعنوان کلام وحی برای او می خوانده، او با اجازه یِ محمد تغييراتی را در آن می داده و محمد هم آنها را می پذيرفته است.
مثلا در جايي محمد می گويد: «واللهُ عزيز الحکيم» ولی عبدالله به او می گويد: چطور است بگوييم: «والله عليم الحکيم» و محمد خوشش آمده و می پذيرد.
کم کم عبدالله به پيامبری محمد شک می کند و می گويد اين چه کلام وحی است که با نظر من تغيير می کند؛ تا بالاخره بر سر آيه یِ «و تبارک الله احسن الخالقين» با او اختلاف پيدا می کند.
ظاهرا اين آيه را عبدالله بيچاره سروده بوده، و محمد به زور می خواسته آن را وحی خداوند بخواند، ولی عبدالله زير بار نمی رود.
در نهايت، عبدالله از اسلام رو بر می گرداند و به مکه فرار می کند. محمد هم سراسيمه حکم ارتداد او را صادر می کند (مثل سلمان رشدی )، و بعد محمد در توبيخ او آیه هایی هم می گويد (آيه 93 سوره انعام ). محمد می گويد اگر عبدالله به پرده کعبه هم آويخته شود او را بکشيد (باز هم می گوييد دين اسلام خشن نيست).اما امان از دست روزگار که چه بازی هايي دارد.
اما ادامه داستان پس از فتح مکه: عبدالله که برادرِ شيریِ عثمان بود، دست به دامان او می شود. عثمان هم او را پنهان می کند تا آبها از اسياب بيفتد سپس او را بحضور محمد می برد و عبدالله هم مجددا اسلام می آورد و محمد پس از مکثی طولانی می پذيرد. اما بعدا از او می پرسند چرا بعد از مکث طولانی او را بخشيدی؟ و محمد جواب می دهد که منتظر بودم کسی بلند شود و گردن عبدالله را بزند؛ چون کسی اين کار را نکرد، من او را بخشيدم. (می دانيد که عثمان و نفوذش برای محمد خيلی اهميت داشته و به خاطر عثمان، محمد وی را نمی کشد. واقعا در صدر اسلام هم اگر کسی پارتی و کس و کاری نداشت بد بخت بوده، و اين مربوط به امروز نيست. و حتا در آخرت هم اگر مسلمانی، شفیع (پارتی) نداشته باشد کارش ساخته است. پس اين صفت از خدا گرفته شده و ما حق اعتراض نداريم!!!
اما همين عبدالله، بعدها سردار بزرگ اسلام شده و مامور فتح شمال افريقا می شود؛ و ظاهرا بخوبی از پس اين ماموريت بر می آيد؛ و بخاطر همين خدماتش به اسلام ومسلمانان، والی مصر می گردد. واقعا که پول و مقام است که تعيين کننده دين وايمان بسياری از انسانهاست.
بر گرفته از «اسـلـام و قـرآن»********************************************************

» خانه