ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, March 02, 2003

مي دانيد فرق انسان با حيوان چیست؟ شايد يكي از مهمترين فرق هاي انسان با حيوان، انديشه ي انسان است! و مي دانيد تعصب يعني چه؟ يعني بدون اندیشه بودن، يعني بدون فكر بودن. من می خواهم درباره ی همه چيز سوال كنم؛ فكر كنم اگر چيزی خرافه باشد، آن را نمي پذيرم، حتي اگر آن چيز قرآن باشد. من به هیچ روی، مقدس بودن را قبول ندارم؛ چون تقدس يك موضوع، يعني در مورد آن فكر نكن. اما من انسانم و فكر ميكنم.
برگرفته از «اسـلـام و قـرآن»
********************************************************

» خانه