ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, March 03, 2003

هیچ چیز برایِ یک ملت، مخاطره آمیزتر از اشتیاق به دگرگونیِ ژرف نیست؛ ولو این دگرگونی از لحاظِ نظری، بسیار عالی باشد. دگرگونی هایی از این دست، تنها زمانی سودمند خواهند افتاد که تغییراتی ناگهانی نیز در روانِ ملت ها پدید آمده باشند؛ و تنها زمان است که یارایِ ایجادِ چنین تغییراتی را دارد.
«گـوسـتـاو لـوبـون»، کتابِ «روانـشـنـاسـیِ تـوده»، ص28.


********************************************************

» خانه