ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, March 03, 2003

یونانیانِ قدیم، به درستی معتقد بودند که «خودکامه»، رعیت را به وجود نمی آورد؛ بلکه رعیت ها هستند که کسی را به خودکامگی می رسانند.
«ایـنـیـاتـسـیـو سـیـلـونـه»، کتابِ «مـکـتـبِ دیـکـتـاتـورهـا»


********************************************************

» خانه