ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, March 03, 2003

معرفی کردن، ارزیابی کردن و احیاناً حمایت کردن و پایش ایستادن، «بینش» می خواهد؛ آن هم از نوعِ «مستقلِ» آن. ولی از آن جا که ما عادتِ تاریخی داریم (که) دیگران برایمان تصمیم بگیرند، با چیزی به نامِ «بینشِ مستقل» بیگانه ایم؛ و اگر هم احیاناً بینش مستقل داشته باشیم، ترجیح می دهیم آن را عَرضه نکنیم. چون عَرضه یِ آن هم شهامت می خواهد؛ که شهامتِ بالقوه مان در اثرِ تأثیرهایِ ابر و باد و مه و خورشید و فلک، لا بِه لایِ هزارتویِ وجودمان مخفی مانده و گرد گرفته و زنگار بسته، و دیر بجنبیم، کپک می زند...
«کـیـومـرث پـوراحـمـد»، مجله یِ «فـیـلـم»، دِی ماهِ 73.


********************************************************

» خانه