ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Tuesday, March 04, 2003

مردم‌شناسی ایران
سيد ابراهيم نبوی

۱) وقتی در انتخابات شرکت می‌کنند که آزادی نداشته باشند و بخواهند رویِ دشمنانِ آزادی را کم کنند.
۲) وقتی به هدف می‌رسند، پشیمان می‌شوند.
۳) سال‌ها زحمت می‌کشند تا چیزی را به دست بیاورند، وقتی به دست آوردند، آن را می‌اندازند دور.
۴) وقتی کاری را قرار است بکنند، نمی‌کنند و وقتی قرار نیست کاری را بکنند، می‌کنند.
۵) راست‌ها انتخابات را تحریم می‌کنند ولی چپ‌ها در آن حضور پیدا نمی‌کنند.
۶) مردمِ ایران اول به جایی می‌رسند، بعد اسمِ آن جا را هدف می‌گذارند.
۷) اکثریتِ خاموش این قدر به خاموشی عادت کرده که حتا وقتی حقِ حرف زدن داشته باشد هم حرف نمی‌زند.
۸) در ایران فقط یک چیز قابلِ پیش‌بینی است؛ و آن این که هیچ چیز قابلِ پیش‌بینی نیست.
۹) مردم ایران برای لج کردن با حکومت حتی حاضرند خودشان را هم نابود کنند.


********************************************************

» خانه