ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Tuesday, March 04, 2003

زندگی یک نوع محکومیتِ به مرگ است، و درست به همین خاطر است که باید آن را طی کنیم؛ و بدونِ قدمی به اشتباه، و بدونِ آن که یک ثانیه به خواب رویم، و بدونِ آن که تردید کنیم، و یا فکرِ شکستنش را بکنیم، باید آن را طی کنیم. ما که انسان هستیم و نه فرشته... و نه حیوان... ما که بشر هستیم.
اوریـانـا فـالـاچـی


********************************************************

» خانه