ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Tuesday, March 04, 2003

راه افتادم!
کم کم دارم راه می افتم هان! یاد گرفتم که چه جوری ایـتـالـیـک بنویسم! هورا!


********************************************************

» خانه