ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Tuesday, March 04, 2003

بکوش عظمت در نگاهِ تو باشد، نه در آن چیزی که به آن می نگری.
« آنـدره ژیـد »، « مـائـده هایِ زمـیـنـی »


********************************************************

» خانه