ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Tuesday, March 04, 2003

در کشورِ ما ( و شاید در جاهایِ دیگر هم همین طور باشد ) مرده ها بسیار قویتر از زنده ها هستند. با زنده ها می شود صحبت کرد و گاهی عقایدشان را عوض کرد، ولی مرده ها چنان عقایدشان را از دنیایِ دیگر تحمیل می کنند که هیچ راهی برایِ بازگشت نمی گذارند... وقتی که پدر و مادر گفته اند « نه »، در این سنت ما حق نداریم عقایدِ آن ها را زیرِ پا بگذاریم و خودمان را مطرح کنیم؛ و همه یِ ما ( هم بچه هایِ ما نسبت به ما، و هم ما نسبت به پدرهایمان ) خودمان را از بین می بریم؛ چون تعهدی نسبت به آن ها داریم، و هیچ کس به خودش هیچ تعهدی ندارد.
« عـبـاس کـیـارسـتـمـی »، « مـجـلـه یِ فـیـلـم »، آذر 73


********************************************************

» خانه