ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Thursday, March 06, 2003

هیچ « مایی » در جهان، ارزشِ آن را ندارد که « من » فدایِ آن شود.


********************************************************

» خانه