ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Thursday, March 06, 2003

شرایطِ داخلی عامل، شرایطِ خارجی اما مؤثر.
« کـارل مـارکـس »


********************************************************

» خانه