ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Saturday, March 08, 2003

از وقتی تولید متوقف شد، مردم بیکار شدند، و از وقتی بیکار شدند، شروع کردند به افتخار کردن!
« ابـراهـیـم نـبـوی »


********************************************************

» خانه