ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Saturday, March 08, 2003

...آرمانِ جنگِ طبقاتی و ایدئولوژیک، همان ویرانی و انهدامی است که همه می دانند. مقصود این نیست که بنایی تازه بسازند، بلکه این است که آنچه را موجود است، از میان بردارند. این هدفی است که آینده ای ندارد، اراده ای است که معطوف به هیچِ مطلق است.
برنامه هایِ موهوم و آرمان سازیِ آن ها، فقط به این منظور است و بدین سبب به کار می افتد که به روح و عقلِ توده، رشوه داده شود. منظورِ جدیِ آنها این است که بر کشتزارِ احساسِ آدمی کود بپاشند و طبقه ای بیافرینند که برایِ شورش و بلوا آماده باشند...
هیچ چیز بهتر از کینه، نیرویِ توده را به هم نمی پیوندد و متحد نمی سازد...
« اُسـوالـد اِشـپـنـگـلـر »، کتابِ « سـالـهـایِ تـصـمـیـم »


********************************************************

» خانه