ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Friday, March 21, 2003

چه سالِ نویِ غریبی! سالی را که فرا پشت نهادیم، سالی سرشار از تجربه هایِ شیرین و تلخ بود...
در حالی که بر بسیاری از سنت ها و فرهنگ هایِ ما ایرانیان، انتقادهایِ جدی وارد است، اما این بزرگداشتِ سالِ نو، اتفاقن از زیباترین جلوه های فرهنگیِ سرزمینِ ماست؛ و بزرگ داشتنِ آن، بزرگداشتِ مهر و مهرورزی است که در این زمانه انگار سخت نایاب می نماید.
شادباشِ من را در هر کجایِ این گویِ پهناورِ خاکی که هستید، بپذیرید.
پیروز و تندرست و شاد و مهرورز باشید.********************************************************

» خانه