ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Saturday, April 05, 2003

درباره یِ مقاله یِ نیما راشدان، بزودی شرحی خواهم نوشت؛ و نیز مقاله ای که خودم هم در این باره نوشته ام، چاپ خواهم کرد. ضمن اینکه توجه دوستان را به مقاله هایِ مسعود بهنود، مرتضا مردیها و علیرضا نوری زاده ( در همین رابطه ) جلب می کنم.


********************************************************

» خانه