ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Tuesday, April 08, 2003

خبرنامه یِ گویا نوشته ی جدیدِ مرتضا مردیها را که پیشتر در صفحه هایِ داخلی چاپ شده بود، این بار از منبعی دیگر ( ماهنامه آفتاب ) نقل کرده و البته به دلیلِ اهمیت زیادِ این نوشته، آن را در صفحه نخست خود قرار داده اند.
خواندن این نوشته را، به همه توصیه می کنم و البته داوری بر عهده یِ خود شماست!


********************************************************

» خانه