ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, August 30, 2004

HEAVEN is when u have:

1.AMERICAN salary
2.BRITISH home
3.CHINESE food
4.GERMAN car
5.IRANIAN wife

HELL is when u have:

1.AMERICAN car
2.BRITISH wife
3.CHINESE home
4.GERMAN food
5.IRANIAN salary********************************************************

» خانه