ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Thursday, September 09, 2004

آنچه دیروز فوق العاده بود، امروز عادی است و فردا مبتذل.
احسان طبری********************************************************

» خانه