ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Thursday, November 25, 2004

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت است و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن.
ژوزه ساراماگو، قصه ی جزیره ی ناشناخته.********************************************************

» خانه