ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Thursday, November 25, 2004

از دین اشکال نگیرید دوستان، کُمپلت بذاریدش کنار.
امام روانی********************************************************

» خانه