ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, November 08, 2004

Successful people are always looking for opportuntunities to help others. Unsuccessful people are always asking, 'What in it for me?'
Brian Tracy********************************************************

» خانه