ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, October 26, 2009

خوشبختي ما در سه جمله است: تجربه از ديروز، استفاده از امروز، اميد به فردا... ولي ما با سه جمله ديگر زندگي مان را تباه مي کنيم : حسرت ديروز، اتلاف امروز، ترس از فردا


********************************************************

» خانه