ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Thursday, October 08, 2009

I hate the term Atheist. It implies that the natural state of being is having religion, and you have to oppose it and be a-theist.
We're all born Atheist, or human rather. We have to be made into Christians, Jews, etc.
از اینکه به ما "ناباور" گفته بشه متنفرم. زیرا به این ترتیب می خواهند بگویند که حالت طبیعی این است که ایمان داشته باشید و بعد شما با آن مخالفت کنید که یک آتئیست بشوید.
ما همه "ناباور" یا بهتر بگویم، انسان متولد می شویم. بعد ما را به زور مسیحی یا یهودی یا ... می کنند.


********************************************************

» خانه