ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Friday, November 20, 2009

از بچه میپرسن: این کدوم حیوونه که صبح ها ما رو واسه نماز بیدار میکنه؟ بچه میگه: بابام


********************************************************

» خانه