ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Saturday, February 22, 2003

جنگ سوم خلیج فارس داره شروع میشه دیگه. حالا هر توجیهی هم براش بتراشن، در اصل ماجرا تفاوتی پیدا نخواهد شد.


********************************************************

» خانه